Or­tho­pe­da­go­gi­sche ge­zins­be­han­de­ling

Aangeboden in Assen (jeugd) en Groningen en Haren (jeugd)

Binnen MINDCARE is veel aandacht voor de communicatie en interactie tussen ouders en kinderen, de rol en positie die een kind in een gezin heeft en de onderlinge omgang tussen broertjes/zusjes. Tevens gaat veel aandacht uit naar hoe je als ouders ondersteunend kunt zijn aan een kind die een wat afwijkende ontwikkeling doormaakt, vanwege bijvoorbeeld één of meerdere traumatische gebeurtenissen of een vertraagde sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. Er is aandacht voor hoe ouders opgegroeid zijn en hoe je je kind een zo veilig mogelijke omgeving kunt bieden om vanuit vertrouwen te ontwikkelen.

Een gezinsbehandelaar werkt onder andere door middel van oplossingsgerichte gespreksvoering, systemisch werken, het geven van psycho-educatie en het aanleren van vaardigheden. Er kunnen gesprekken plaatsvinden met het hele gezin, gesprekken met alleen de ouders, of individuele gesprekken met een ouder. Tevens kan een gezinsbehandelaar ondersteunend zijn door mee te denken in het verloop van de schoolgang.

Binnen de gezinsbehandeling sluiten we aan bij de opvoedingsvragen van ouders en wordt stil gestaan bij wat er goed gaat binnen het gezin. We proberen in gezamenlijkheid oplossingen te vinden voor problemen waar een ouder tegenaan loopt. Dat kunnen hele praktische oefeningen zijn zoals een ontspanningsoefening met een kind voor het slapen gaan, een game-schema opstellen die zonder ruzie verloopt of samen een oefening inzetten die een kind doet kalmeren in een boze bui. Ook kan de nadruk liggen op gedragsverandering bij de ouder door te leren duidelijke grenzen te stellen of te leren wat je kunt doen als je zelf geraakt wordt door gedrag wat het kind laat zien.

Deel op: